Thursday, Mar 30th

Last update:05:12:17 PM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Przepisy dotyczące rolkarzy w kodeksach drogowych Słowacji, Czech i Austrii

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W ostatnim czasie w odpowiedzi na ogromny wzrost zainteresowania jazdą na rolkach grupa posłów złożyła interpelację z postulatem zmiany ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w taki sposób, aby m. in. zezwolić na poruszanie się rolkarzy po drogach dla rowerów. Ministerstwo Infrastruktury jest przychylne tym propozycjom i niewykluczone, że wkrótce dojdzie do stosownej nowelizacji. W tej sytuacji warto zastosować sprawdzone rozwiązania ze Słowacji, Czech i Austrii, które mogą posłużyć za wzór dla przygotowywanych zmian legislacyjnych w Polsce.

To enjoy living to the fullest it is significant to be wholesome. How can medicines help up? Sure thing, one of the beautiful place where people can buy remedies is online pharmacy. In our generation the stock you can order from the Web is actually infinite. Drugs like Deltasone often is used to solve disorders such as severe allergies. Glucocorticoids synthetic steroids, which are readily absorbed from the gastrointestinal tract. There are numerous others. A lot of doctors know about price of cialis. What do you know about cialis generic best price? Albeit erectile disfunction is more common among older men, that doesn’t make it “normal”. Erectile dysfunction can act the quality of life. However there are some medications that can help us without harming your erection. Prescription medicines can save lives, but they can also come with unwanted side effects. It's important to mind that not all remedies are healthy. Several men using this preparation typically do not have serious side effects to Cialis. Take the container with you, even if it is empty. If you fear that someone might have taken an overdose of this treatment, go to the emergency department of your local hospital at once.

W odpowiedzi na niedawno złożone interpelacje w sprawie rolkarzy, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pan Kazimierz Smoliński napisał m. in.: „Jednocześnie, mając na uwadze rosnącą popularność urządzeń służących do transportu osobistego, takich jak np. rolki, resort – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym – przeanalizuje zasadność podjęcia działań w podnoszonej kwestii oraz zakres ewentualnych zmian legislacyjnych, mających na celu uregulowanie problematyki korzystania z tego typu urządzeń na drogach publicznych”.

W nawiązaniu do tej deklaracji, warto przytoczyć, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie w kodeksach drogowych Słowacji, Czech i Austrii. Wymienione kraje mają te przepisy bardzo dobrze i rozsądnie uregulowane, a przedstawione rozwiązania sprawdzają się w praktyce. W związku z powyższym, zasadnym jest, by analizując zakres zmian legislacyjnych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ze szczególną uwagą przeanalizowało poniższe rozwiązania.


SŁOWACJA:

ZÁKON o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Ustawa o ruchu drogowym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw

§2
Vymedzenie základných pojmov   -   Zdefiniowanie podstawowych pojęć

f) chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím,a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera,

f) Pieszym jest uczestnik ruchu drogowego poruszający się pieszo; pieszym jest również osoba, która na przykład pcha albo ciągnie sanki, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki albo ręczny wózek o szerokości całkowitej nie przekraczającej 600 mm, osoba która porusza się na nartach, rolkach, deskorolce albo podobnych urządzeniach sportowych, za pomocą mechanicznego albo elektrycznego wózka inwalidzkiego oraz osoba, która pcha rower albo motocykl albo prowadzi zwierzęta.

§51

(5) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodnik.

Osoba, która porusza się po chodniku na nartach, rolkach albo podobnych urządzeniach sportowych, jest zobowiązana poruszać się prawą stroną chodnika, przy czym nie może stworzyć zagrożenia ani ograniczyć pozostałych osób użytkujących chodnik.

(6) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.

Osoba, która porusza się po chodniku na nartach, rolkach albo podobnych urządzeniach sportowych, jest zobowiązana do śledzenia sytuacji w ruchu drogowym i nie może stworzyć zagrożenia ani ograniczyć innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli znakiem drogowym jest ustanowiona droga dla osób poruszających się na urządzeniach sportowych, te osoby są zobowiązane z takiej drogi skorzystać.

§54

(7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Z drogi dla rowerów może korzystać również osoba poruszająca się na rolkach, nartach albo podobnych urządzeniach sportowych, jeśli nie ograniczy tym ani nie stworzy zagrożenia dla rowerzystów.

CZECHY

Zákon o provozu na pozemních komunikacích – Ustawa o ruchu drogowym

§ 2Vymezení základních pojmů – Zdefiniowanie podstawowych pojęć

j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm, psa a podobně,

j) Pieszym jest też osoba, która pcha albo ciągnie sanki, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki albo ręczny wózek o całkowitej szerokości nie przewyższającej 600 mm, przemieszcza się na nartach, rolkach albo podobnych urządzeniach sportowych albo za pomocą ręcznego lub motorowego wózka inwalidzkiego, prowadzi rower, motocykl o objętości cylindra do 50 cm, psa itp.

Chůze - Piesi

§ 53
(8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.

(8) Osoba przemieszczająca się na nartach, rolkach albo podobnych urządzeniach sportowych nie może na chodniku albo alejce dla pieszych stworzyć zagrożenia pozostałym pieszym.

Jízda na jízdním kole  - Jazda na rowerze

§ 57
(7) Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 2, 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.

(7) Z wyznaczonego pasa rowerowego albo ścieżki rowerowej może korzystać także osoba przemieszczająca się na nartach albo rolkach albo podobnych urządzeniach sportowych. Przy tym taka osoba powinna kierować się zasadami według punktów 2, 3, 5 i 6 oraz sygnałami świetlnymi według § 73.


Objaśnienie: z punktów, do których odnosi się powyższy punkt 7 wynika, że:
- należy jechać prawą stroną drogi,
- rowerzyści i rolkarze muszą jechać jeden za drugim
- rowerzyści i rolkarze na ciągach pieszo-rowerowych nie mogą stworzyć zagrożenia dla pieszych,
- w przypadku gdy obok siebie jest chodnik i ścieżka rowerowa, rolkarz powinien jechać ścieżką rowerową. Część pieszą można w takim przypadku wykorzystać dla wyprzedzania, mijania, zawracania itp., ale rolkarz ani rowerzysta nie może wtedy stworzyć zagrożenia dla pieszych.   
- paragraf 73 dotyczy tego, że należy stosować się do sygnałów świetlnych dotyczących rowerzystów (czerwone, zielone, żółte).


AUSTRIA

Straßenverkehrsordnung - Zasady Ruchu Drogowego

Par. 88a austr. StVO Rollschuhfahren - Rolkarze

Zezwala się na jazdę na rolkach po chodnikach i ścieżkach dla pieszych.
Zabrania się jazdy po jezdni wzdłuż (czyli można przejechać wszerz).
Dozwolona jest jazda po drogach rowerowych, ale z wyjątkiem "pasów rowerowych" poza obrębem miejscowości (poza terenem zabudowanym) - "Radfahrstreifen außerhalb des Ortsgebietes".
Inne miejsca, gdzie można jeździć na rolkach w Austrii:
- strefy zamieszkania, "Begegnungszonen" (ciągi pieszo-rowerowe);
- drogi dopuszczone do zabaw na jezdni;
- drogi, na których właściwy organ zezwolił na jeżdżenie na rolkach.

Rolkarze korzystający ze ścieżek dla rowerów mają obowiązek jazdy w przepisanym kierunku jazdy i zachowywania przepisów obowiązujących rowerzystów.
Rolkarze (wszędzie) mają się zachowywać w sposób nie zagrażający ani nie przeszkadzający innym uczestnikom ruchu, w szczególności na terenach przeznaczonych dla ruchu pieszego mają dostosować swoją szybkość do ruchu pieszego. Rolkarze mają obowiązek dostosowania się do przepisów obowiązujących pieszych.

Źródło:

http://www.jusline.at/88a_Rollschuhfahren_StVO.html

---

Przedstawiciele inicjatywy społecznej "Kraków i Śląsk dla rolkarzy" wyrażają nadzieję, że zacytowane powyżej przepisy regulujące ruch rolkarzy na ścieżkach rowerowych i chodnikach w Austrii, Czechach i Słowacji okażą się pomocne podczas prac legislacyjnych zmierzających do uregulowania tej kwestii w polskiej ustawie. Naszym zdaniem rozsądnym rozwiązaniem byłoby np. skopiowanie przytoczonych powyżej rozwiązań ze słowackiej ustawy o ruchu drogowym - w całości i bez poprawek.

Praktyka stosowania przytoczonych wyżej przepisów w Republice Słowackiej - kraju najbardziej zbliżonym do Polski, pokazuje, że zastosowane rozwiązania znacząco poprawiły bezpieczeństwo ruchu drogowego nie tylko w odniesieniu do słowackich rolkarzy, ale też pieszych i rowerzystów. Formalne dopuszczenie rolkarzy na ścieżki rowerowe sprawiło, że słowackie drogi dla rowerów są budowane w taki sposób, by mogli z nich komfortowo i bezpiecznie korzystać nie tylko rowerzyści, ale także rolkarze. Standardem są więc szerokie, asfaltowe drogi dla rowerów także poza miastami, jak na zdjęciu ilustrującym ten artykuł, których powstaje o wiele więcej, niż w Polsce. Słowacka ustawa reguluje także kwestie poruszania się rolkarzy na chodnikach, zobowiązując ich do zachowania ostrożności i jazdy prawą stroną chodnika lub ciągu pieszego, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Równocześnie nie dochodzi tu do nadmiernego przeregulowania przepisami: kwestia rolkarzy zarówno w Czechach, jak i na Słowacji jest opisana w dosłownie kilku punktach i to całkowicie wystarcza. Niezasadne okazują się też obawy sceptyków, którzy używają argumentu, że "jeśli w kodeksie drogowym napiszemy o rolkarzach, to zaraz odezwą się hulajnożyści, deskorolkarze, narciarze, zażądają przywilejów dla siebie i zrobi się bałagan". Słowacy i Czesi tę kwestię rozwiązali poprzez uniwersalną formułę: "osoby poruszające się na rolkach, nartach i podobnych urządzeniach sportowych" - a więc także na hulajnogach, deskorolkach itp.

Przykład Słowacji, Czech i Austrii pokazuje też, że nie jest konieczne ani zasadne uznawanie rolkarzy za pojazd ani zrównanie rolek z rowerem. Zastosowano tu bardzo praktyczne rozwiązanie, odpowiadające stanowi faktycznemu: ustawa jasno wskazuje, że rolkarz jest pieszym, równocześnie w innym miejscu zezwala mu poruszać się po drogach dla rowerów pod warunkiem, że "nie stworzy zagrożenia ani nie ograniczy rowerzystów", z czego wynika, że rolkarz na Słowacji i w Czechach nie ma prawa jeździć po ścieżce rowerowej "stylem łyżwowym" (a więc slalomem). Praktyka pokazuje, że słowackie rozwiązania idealnie się sprawdzają, a poszczególni uczestnicy ruchu drogowego (piesi, rolkarze, rowerzyści, kierowcy) doskonale znają swoje prawa i ograniczenia i je respektują. W tej sytuacji na Słowacji nie ma agresji i nieporozumień, które są normą w Polsce ze względu na nieuregulowany status rolkarzy, którzy są przez obecne przepisy zmuszani do zachowań niezgodnych ze zdrowym rozsądkiem i niebezpiecznych (np. jazda po dziurawym chodniku z kostki gdy obok jest gładka asfaltowa droga dla rowerów) oraz stwarzających zagrożenie dla pieszych (np. jazda po zatłoczonym chodniku z dużą prędkością, której polska ustawa, w przeciwieństwie do słowackiej, w żaden sposób nie reguluje - bo rolkarz to u nas "po prostu pieszy").

Liczymy na szybkie dokonanie nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i zachęcamy równocześnie do polubienia naszego profilu na Facebooku: www.facebook.com/krakowdlarolkarzy

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto