/Projekt uchwały rolkarskiej Małopolski

Projekt uchwały rolkarskiej Małopolski

W grudniu 2017 roku Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła opracowany przez Jakuba Łoginowa projekt Uchwały Rolkarskiej — pierwszy tego typu dokument w Polsce. Uchwała jest konsekwentnie realizowana, m. in. na nowych chodnikach nie stosuje się już kostki fazowanej, powstała asfaltowa alejka wokół Błoń (wzdłuż ulicy Piastowskiej), w planach na 2019 rok są zapisane w Uchwale, ważne dla rolkarzy inwestycje (np. łącznik Tyniecka-Widłakowa, kładka nad Białuchą). Korzystając z tych doświadczeń i ciesząc się z sukcesu, koordynator inicjatywy «Kraków dla rolkarzy i deskorolkarzy» przygotował analogiczny dokument, tym razem dla Województwa Małopolskiego.  Zakłada on m. in. zakaz stosowania kostki fazowanej na chodnikach wzdłuż dróg wojewódzkich oraz na terenach należących do województwa (przed urzędami, szpitalami, Muzeum Lotnictwa itp.), promocja jazdy na rolkach, szafki dla rolkarzy i inne kwestie, które nam zgłaszaliście. Poniżej — nasz obywatelski projekt uchwały. Po modyfikacjach oraz zebraniu 1000 podpisów, zgodnie z przepisami trafi on pod obrady Sejmiku i jeżeli zyska poparcie radnych wojewódzkich  — jeszcze wiosną 2019 roku może wejść w życie.


UCHWAŁA W SPRAWIE USTANOWIENIA ZASAD POLITYKI ROLKARSKIEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2019-2023
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 913, z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Województwo Małopolskie w swoich działaniach z zakresu projektowania infrastruktury pieszej, rowerowej i drogowej będzie uwzględniać potrzeby osób, poruszających się na rolkach, deskorolkach i hulajnogach.
2. Województwo Małopolskie podejmie działania, których celem będzie popularyzacja przemieszczania się na rolkach, deskorolkach i hulajnogach zarówno w celach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, jak i rozumianego jako środek lokomocji (dojazd do pracy, szkoły, urzędów i jednostek Województwa), w tym również w zakresie przemieszczania się na duże odległości pomiędzy subregionami.

§ 2

Ustanawia się następujące cele polityki rolkarskiej Województwa Małopolskiego na lata 2019 – 2023:
1. Istotne polepszenie komfortu i bezpieczeństwa przemieszczania się na rolkach, deskorolkach i hulajnogach w Województwie Małopolskim, poprzez odpowiednie projektowanie chodników wzdłuż dróg wojewódzkich uwzględniające potrzeby rolkarzy (m. in. zakaz stosowania chodników z kostki fazowanej i fazowanych płyt chodnikowych) oraz odpowiednią modyfikację programu Velo Małopolska.
2. Utworzenie do roku 2023 sieci szkieletowych tras rolkarskich umożliwiających przemieszczenie się po całym województwie oraz dotarcie do sąsiednich regionów, w tym zagranicznych w taki sposób, aby rolkarz nie natrafiał na swojej trasie na bariery wymuszające zmianę środka lokomocji takich jak urywający się chodnik wzdłuż ruchliwej drogi, zmiana nawierzchni trasy z asfaltowej na żwirową, stromy podjazd. Pod pojęciem „trasa rolkarska” należy rozumieć sieć chodników, alejek parkowych, ciągów pieszo-rowerowych, dróg rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszym oraz dróg lokalnych o niskim natężeniu ruchu, które są dostępne także dla rolkarzy, ale rolkarze nie są ich jedynymi użytkownikami. Należy dążyć do tego, by zakładając rolki w dowolnej gminie, mieszkaniec Małopolski miał docelowo możliwość dotarcia na rolkach do dowolnej innej gminy na terenie Województwa Małopolskiego w sposób zapewniający bezpieczeństwo i komfort jazdy.
3. Popularyzacja przemieszczania się na rolkach poprzez odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne oraz działania promocyjne (np. kampania „Małopolska na rolki” analogiczna do prowadzonej przez Województwo kampanii „Małopolska na rowery”) oraz informacyjne (np. mapy dostępności infrastruktury pieszej i rowerowej dla rolkarzy, broszury, zakładki dla rolkarzy na stronach internetowych).
4. Wypromowanie dojazdu do pracy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i innych jednostek wojewódzkich poprzez odpowiednie działania infrastrukturalne (np. szafki na rolki przed jednostkami wojewódzkimi, prysznice), zachęty dla pracowników dojeżdżających w ten sposób (analogicznie do zachęt dla osób dojeżdżających na rowerze) i kampanie reklamowe.
5. Rozwój turystyki rolkarskiej jako sztandarowego produktu turystycznego Małopolski. Wykreowanie wizerunku Małopolski jako najlepszego w Polsce i jednego z lepszych w Europie Środkowej regionu, do którego warto przyjechać na urlop spędzony na długich wycieczkach na rolkach.

§ 3

Ustanawia się następujące zasady projektowania infrastruktury pieszej wzdłuż dróg wojewódzkich oraz na terenach należących do Województwa Małopolskiego (np. chodniki i place przy urzędach, szpitalach wojewódzkich, jednostkach kultury województwa i innych jednostkach):
1. Zakaz stosowania kostki fazowanej i fazowanych płyt chodnikowych zarówno na chodnikach, jak i drogach wewnętrznych i parkingach.
2. Domyślną nawierzchnią chodników wzdłuż dróg wojewódzkich powinien być asfalt o parametrach odpowiednich dla użytkowników rolek, deskorolek i hulajnóg.
3. Dopuszcza się również zastosowanie innej nawierzchni chodników przyjaznej rolkarzom, m. in. kostka niefazowana. Należy jednak unikać płyt chodnikowych ze względu na ich klawiszowanie. W przypadku stosowania nawierzchni z płyt (betonowych lub kamiennych), powinny to być płyty niefazowane oraz należy zastosować podbudowę pozwalającą uniknąć klawiszowania.
4. W przypadku stosowania nawierzchni imitującej historyczny bruk (np. kostka granitowa) należy robić to w taki sposób, by zapewnić komfort przemieszczania się po niej użytkownikom wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, rolek, deskorolek i hulajnóg. W szczególności, nawierzchnia ułożona z takiego bruku powinna mieć jednolitą gładkość, a jeżeli nie jest to możliwe, należy zastosować pasy równej nawierzchni umożliwiające komfortowe przemieszczenie się użytkowników, dla których istotny jest brak szpar i nierówności bruku.
5. Należy unikać stosowania nawierzchni żwirowej i szutrowej w parkach, skwerach i na innych terenach zielonych, jeżeli wykluczałoby to lub ograniczało potrzeby użytkowników rolek, deskorolek i hulajnóg. Jeżeli zastosowanie takiej nawierzchni jest konieczne lub uzasadnione z innych względów (np. przyrodniczych), należy zapewnić odpowiednie rozwiązania uwzględniające potrzeby rolkarzy – np. alternatywna trasa asfaltowa lub wykonana z innej przyjaznej rolkarzom nawierzchni.
6. W przypadku dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i ciągów pieszych przebiegających przez tereny chronione, istotnych ze względu na zapewnienie ciągłości przejazdu na rolkach, na odcinkach gdzie nie jest dopuszczalna nawierzchnia asfaltowa, należy dążyć do zastosowania przyjaznej rolkarzom nawierzchni z wodoprzepuszczalnej żywicy zamiast nawierzchni szutrowej lub żwirowej. Dotyczy to zwłaszcza tras Velo Małopolska i innych realizowanych z udziałem Województwa.

§ 4

Województwo Małopolskie podejmie działania promujące integrację transportową UTO (rolki, deskorolki, hulajnogi) oraz transportu zbiorowego, zwłaszcza transportu kolejowego oraz autobusowej komunikacji transgranicznej. W szczególności integracja ma polegać na zapewnieniu możliwości komfortowego dojazdu na rolkach, deskorolce lub hulajnodze do stacji, przystanków lub dworców kolejowych lub autobusowych i kontynuacji podróży transportem zbiorowym oraz odpowiedniej promocji tych rozwiązań. W tym celu Województwo Małopolskie podejmie następujące działania:
1. Montaż stojaków na hulajnogi oraz szafek, do których można schować rolki, deskorolkę lub kask na przystankach i węzłach przesiadkowych oraz przed budynkami Urzędu Marszałkowskiego oraz innych jednostek wojewódzkich.
2. Uwzględnienie potrzeb rolkarzy, deskorolkarzy i użytkowników hulajnóg przy planowaniu systemu transportowego Województwa, ze szczególnym uwzględnieniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, Podhalańskiej Kolei Regionalnej oraz autobusowej i kolejowej komunikacji transgranicznej na pograniczu RP i Republiki Słowackiej.
3. Zapewnienie możliwości komfortowego przewozu rolek, deskorolek i hulajnóg w autobusach i pociągach zamawianych przez Województwo Małopolskie (m. in. uwzględnienie odpowiedniej przestrzeni na w.w. urządzenia podczas przygotowywania SIWZ w postępowaniach przetargowych).
4. Podjęcie odpowiednich działań promujących integrację transportową (np. „Podjedź na rolkach do pociągu – ominiesz korki, będziesz szybciej”).

§ 5

1. Województwo Małopolskie przeprowadzi kampanię promocyjną „Małopolska na rolki” analogiczną do przeprowadzonej w minionych latach kampanii „Małopolska na rowery”.
2. Celem kampanii będzie zachęcenie Małopolan do korzystania z rolek zarówno w celach sportowych i rekreacyjnych, jak i jako ekologiczny środek codziennego dojazdu do szkoły, pracy, urzędu, w tym zachęcanie Małopolan do przyjeżdżania na rolkach do Urzędu Marszałkowskiego oraz innych jednostek wojewódzkich.
3. Celem kampanii „Małopolska na rolki” będzie również promocja Małopolski jako regionu przyjaznego rolkarzom, w którym jest wiele możliwości dla spędzania wolnego czasu na rolkach, w tym wycieczek rolkarskich na duże odległości, czego efektem będzie rozwój turystyki rolkarskiej jako sztandarowego produktu turystycznego Województwa.
4. Do kampanii „Małopolska na rolki” zostaną włączone również szpitale podległe Województwu (promocja jazdy na rolkach ze względu na walory zdrowotne i profilaktyczne, m. in. prewencja chorób sercowo-naczyniowych, leczenie otyłości, rekonwalescencja po zawałach) oraz jednostki edukacyjne (kampania „Na rolkach do szkoły”).

§ 6

1. Województwo Małopolskie będzie kontynuować i rozwijać współpracę z Krajem Preszowskim i Krajem Żylińskim Republiki Słowackiej w tematach związanych z rozwojem i promocją transgranicznej turystyki rolkarskiej, zgodnie z dotychczas poczynionymi ustaleniami.
2. Województwo Małopolskie zaproponuje wpisanie tematyki rolkarskiej do umów, porozumień i listów intencyjnych o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Żylińskim i Preszowskim.
3. Celem współpracy o której mowa w p. 1 i 2 będzie m. in. usunięcie rolkarskich „wąskich gardeł” na Szlaku Wokół Tatr oraz dążenie wspólnie ze słowackimi partnerami do zapewnienia możliwości objechania Tatr na rolkach i rozwoju transgranicznej turystyki rolkarskiej na obszarze Podtatrza.
4. Województwo Małopolskie uwzględni rekomendacje zawarte w dotychczas zleconych opracowaniach i analizach z zakresu pełniejszego włączenia rolek, deskorolek i hulajnóg do powstającego systemu transgranicznej komunikacji autobusowej i kolejowej na pograniczu Małopolski i Republiki Słowackiej w regionie Tatr.

§ 7

Realizując niniejszą Uchwałę Województwo Małopolskie i jego jednostki organizacyjne będą na bieżąco zasięgać opinii strony społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem formalnych i nieformalnych inicjatyw rolkarskich z obszaru Województwa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 10

1. Zarząd Województwa w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie Uchwały opracuje raport z jej realizacji, który udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej, przedstawi do zaopiniowania właściwiej komisji Sejmiku oraz prześle przedstawicielom strony społecznej z prośbą o jego zaopiniowanie.
2. Kolejne raporty zostaną sporządzone i opublikowane do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego aż do roku 2023 włącznie.
3. Na początku 2023 roku Zarząd Województwa podsumuje działania zrealizowane w związku z realizacją niniejszej Uchwały, przedstawi wnioski i założenia na przyszłość oraz podda je konsultacjom społecznym. Na tej podstawie najpóźniej do końca sierpnia 2023 Zarząd Województwa opracuje nową uchwałę w zakresie polityki rolkarskiej na kolejne lata i przedstawi ją pod obrady Sejmiku.

AUTOR PROJEKTU UCHWAŁY:

Jakub Łoginow

Inicjatywa «Kraków dla rolkarzy i deskorolkarzy»