//Zriadenie cezhraničnej autobusovej linky bude naďalej ťažke. Ministerstvo dopravy nechce liberalizácii predpisov

Zriadenie cezhraničnej autobusovej linky bude naďalej ťažke. Ministerstvo dopravy nechce liberalizácii predpisov

Poľské ministerstvo infraštruktúry odmietlo posolstvo iniciatívy Poľsko-Slovensko-autobusy po stretnutí so slovenským rezortom dopravy v Bratislave. Cieľom stretnutia bolo uzavretie dopravnej zmluvy medzi Slovenskom a Poľskom, ktorá by „liberalizovala“ požiadavky pre krátke prihraničné dopravné spojenia. Rezort sa odvoláva na údajné obmedzenia zo strany EÚ, ktoré bránia uzavretiu takejto zmluvy. Spýtali sme sa europoslancov, ktorí jednoznačne odmietli stanovisko poľského ministerstva ako nepravdivé.
O čo ide? Celkovo na poľsko-slovenským pohraničiu nefunguje lokálna autobusová doprava. Jediné spojenie takého druhu predstavuje autobus „Stramy“, ktorý premáva v letnej sezóne medzi Popradom a Zakopanym. Zo Západných Tatier však neexistuje žiadne spojenie do Poľska.

Komerční prepravcovia tvrdia, že hlavným dôvodom odmietavého postoja (a tiež prečo sa nezaujímajú o otvorenie nových liniek) sú príliš komplikované formálnosti spojené s tvorbou licencií a tiež vysoké náklady na tie formality. Tak vznikol návrh, aby autobusové spoje, premávajúce do 30 km v rámci susednej krajiny, boli považované na úrovni štátnych dopravných spojení. Tým pádom by neboli potrebné dopravné medzinárodné licencie, čo by výrazne pomohlo smerom vpred. Preto je potrebné uzavretie novej slovensko-poľskej medzinárodnej zmluvy v oblasti autobusovej dopravy na pohraničí. Celá táto iniciatíva viedla ku stretnutiu slovenského a poľského ministerstva dopravy v Bratislave 3. novembra.

Prečo požiadavka uzavretia zmluvy bola odmietnutá? Slovenské ministerstvo neposkytlo jednoznačnú odpoveď, poľské ministerstvo posiela iba protichodné, nejasné signály. K výsledku stretnutia sa vyjadril poľský minister dopravy Andrzej Adamczyk: „Nič sme definitívne neodmietli. Je to zaujímavý nápad a budem o tom rozprávať so slovenským ministrom na ďalšom stretnutí, ktoré sa možné podarí zorganizovať na začiatku roka 2017“.

Tejto nádejnej odpovedi zo strany našich severných susedov však protirečia oficiálne písomné stanoviská poľského ministerstva – „nedá sa, lebo EÚ nám v tom bráni“. „Medzinárodná preprava podlieha licenčným požiadavkám, zhodne s právom EÚ. V rovnakom čase, článok 25 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 jasne hovorí, že členské štáty môžu uzatvárať medzi sebou dohody týkajúce sa väčšej liberalizácii medzinárodnej dopravy, obzvlášť v prihraničnej oblasti“ – napísalo Ministerstvo v odpovede na poslaneckú interpeláciu Doroty Niedzieli a Marka Sowy. Úradníci EU však potvrdili, že to nie je pravda.

Pod týmto linkom môžete nájsť oficiálnu verziu Nariadenia. Takto znie kľúčový článok 25:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R1073

KAPITOLA VII

VYKONÁVANIE

Článok 25

Dohody medzi členskými štátmi

1. Členské štáty môžu uzavrieť dvojstranné a viacstranné dohody o ďalšej liberalizácii dopravy zahrnutej v tomto nariadení, hlavne pokiaľ ide o systém schvaľovania a zjednodušenia alebo zrušenia kontrolných dokumentov najmä v pohraničných regiónoch.
2. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých dohodách uzavretých podľa odseku 1.

Prečo sa takýmto spôsobom poľské ministerstvo dopravy diskredituje a odvoláva na neexistujúce predpisy, sa môžeme len domýšľať. Ostáva iba veriť, že po odkrytí tohto faktu cez stránku „Port Europa“ nájdu obe ministerstvá spoločnú reč a dôvod na spoluprácu. Nielen že by to zlepšilo naše susedské vzťahy (ktoré aj napriek kultúrnej blízkosti sú slabé), ale posilnenie dopravných prihraničných spojov medzi Slovenskom a Poľskom predstavuje nový potenciál pre ekonomický rozvoj. Európska Únia nebráni medzinárodnej spolupráci, práveže k nej vyzýva. Predsa len, to bolo aj jej cieľom vytvorenia.

Poslanci Dorota Niedziela a Marek Sowa podali už opakovanú interpeláciu v tejto veci, s tým, že v odpovedí na ich pôvodnú interpeláciu Ministerstvo sa odvolalo na neexistujúce európske predpisy. Preto poslanci vyzývajú Ministerstvo infraštruktúry, aby prehodnotilo svoje odmietavé stanovisko.

Momentálne čakáme na ďalšie stretnutie slovenského ministra dopravy Arpáda Érseka a poľského ministra dopravy Andrzeja Adamczyka v otázke liberalizácie formálností týkajúcich sa kratších dopravných spojení v prihraničnej oblasti.

Priebežne informovaný môžete byť na našej FB stránke www.facebook.com/polskaslowacja

Jakub Łoginow, Dávid Nagy