/Trasa Łagiewnicka – nie tędy droga

Trasa Łagiewnicka – nie tędy droga

To już ostatni moment, żeby zatrzymać szkodliwą dla Krakowa i kosztującą ponad 1,2 miliarda złotych budowę Trasy Łagiewnickiej – przeskalowanej „bieda-autostrady” poprowadzonej przez gęsto zaludnione dzielnice Krakowa.

W lutym 2016 r. Rada Miasta Krakowa głosami radnych prezydenckiego klubu „Przyjazny Kraków” i Platformy Obywatelskiej zgodziła się na powołanie spółki celowej dla realizacji tej inwestycji. Ceną za tę zgodę było podjęcie przez RMK uchwały kierunkowej mającej doprowadzić do tego, aby Trasa Łagiewnicka i Pychowicka zostały wybudowane w mniej szkodliwej dla mieszkańców formie – z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, ze skrzyżowaniami na poziomie gruntu (zamiast bezkolizyjnych węzłów), a w terenach cennych przyrodniczo w tunelach. Niestety dalszy przebieg wypadków, w tym spotkanie mieszkańców z twórcą koncepcji Trasy Łagiewnickiej Stanisławem Albrichtem w dniu 23 września 2016 r., prowadzi do wniosków, że zalecenia z uchwały kierunkowej RMK nie zostaną zrealizowane, a Trasa Łagiewnicka zostanie wybudowana jako wielopasmowa „miejska autostrada” z bezkolizyjnymi węzłami.

Warto zatem wrócić do argumentów przemawiających za tym, że Trasa Łagiewnicka i Pychowicka są w istocie niepotrzebne i szkodliwe, a także zarysować alternatywną, znacznie tańszą i mniej ingerującą w środowisko, koncepcję odciążenia centrum Krakowa.

1. Trasa Łagiewnicka, Pychowicka i Zwierzyniecka w świetle potrzeb układu komunikacyjnego Krakowa

Planowane Trasa Łagiewnicka, Pychowicka i Zwierzyniecka są elementami tzw. „III obwodnicy Krakowa”, której koncepcja powstała w latach 70-tych XX w. Teoretycznym założeniem tej koncepcji jest ułatwienie ruchu samochodowego pomiędzy dzielnicami Krakowa z pominięciem centrum miasta i odciążenie Alei Trzech Wieszczów. O ile założenie to jest teoretycznie słuszne, o tyle w przypadku Trasy Łagiewnickiej i Pychowickiej nie jest ono uzasadnione z dwóch powodów.
Po pierwsze, planowaną rolę Trasy Łagiewnickiej już z powodzeniem odgrywają inne elementy układu komunikacyjnego południowo-zachodniej części Krakowa, w szczególności ul. Brożka wraz z ul. Kapelanka, ul. ks. Tischnera, ul. Jerzego Turowicza, a także niedawno wybudowana ul. Grota Roweckiego. Łącznie ulice te umożliwiają sprawne przemieszczenie się samochodem pomiędzy dzielnicami leżącymi na południu i południowym wschodzie Krakowa (np. Kurdwanów), a dzielnicami położonymi na zachodzie (Ruczaj, Dębniki). Kolejna kosztowna wielopasmowa trasa w tym rejonie poprawiłaby sytuację jedynie w bardzo nieznacznym zakresie. Zauważalny brak w zakresie połączeń między dzielnicami pomijających centrum miasta występuje dopiero na północ od Wisły, w rejonie planowanego tunelu pod Wzgórzem Św. Bronisławy. I tam jednak nie jest potrzebny nowy most przez Wisłę. Dla odciążenia Alei Trzech Wieszczów wystarczający byłby odcinek Trasy Zwierzynieckiej składający się z tunelu pod Wzgórzem Św. Bronisławy i łączący się z ul. Księcia Józefa i już istniejącym Mostem Zwierzynieckim.

Po drugie, jak wykazują badania naukowe oraz doświadczenia miast w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, nowe inwestycje drogowe w większości przypadków nie rozwiązują problemów komunikacyjnych miast. Zachęcają jedynie do korzystania z samochodu w mieście, jeszcze bardziej zwiększając natężenie ruchu, pogarszając problemy z miejscami do parkowania oraz stan środowiska. W miejscach, w których nie jest to niezbędnie potrzebne, nie należy ułatwiać poruszania się samochodem na terenie miasta. W rejonie przebiegu Trasy Łagiewnickiej dalsze ułatwienia dla ruchu samochodowego nie są niezbędne w świetle już istniejącego układu drogowego. Co więcej, w planowanym kształcie, czyli bezkolizyjnej drogi mającej po trzy pasy ruchu w każdą stronę, III obwodnica będzie miała parametry większe od zachodniego odcinka obwodnicy autostradowej (której nawiasem mówiąc przydałby się trzeci pas). Można się zatem spodziewać, że po jej domknięciu zamiast odciągnięcia ruchu tranzytowego z centrum miasta III obwodnica przyciągnie go z obwodnicy autostradowej.

Problemem cały czas nierozwiązanym jest przy tym planowany od kilkudziesięciu lat Kanał Krakowski, którego ewentualna budowa (bez przesądzania tutaj, czy byłaby ona zasadna) kolidowałaby z planowanym przebiegiem Trasy Pychowickiej. Do momentu ostatecznego negatywnego rozstrzygnięcia kwestii budowy tego kanału budowa samej Trasy Łagiewnickiej jest obarczona poważnym ryzykiem niemożliwości jej późniejszego połączenia z dalszymi odcinkami III obwodnicy.

W powyższym kontekście na ironię zakrawa rozpoczęcie budowy III obwodnicy właśnie od Trasy Łagiewnickiej – odcinka najmniej potrzebnego, który bez Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej będzie przysłowiową „autostradą donikąd”. Budowa Trasy Zwierzynieckiej planowana jest natomiast w horyzoncie co najmniej kilkunastoletnim.

2. Kwestie związane z ochroną środowiska

Planowany przebieg Trasy Łagiewnickiej, Pychowickiej i Zwierzynieckiej obejmuje tereny, które do tej pory zachowały charakter miejsc obfitujących w zieleń i stosunkowo spokojnych, częściowo położonych na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Doprowadzi to do zniszczenia znacznej powierzchni terenów zielonych i zastąpienia ich ruchliwą drogą generującą spaliny, zwiększającą hałas i zanieczyszczenie powietrza. W świetle katastrofalnych wskaźników zanieczyszczenia powietrza absolutnym priorytetem władz Krakowa winna być poprawa stanu powietrza. W ostatnich latach po raz pierwszy pojawiły się szanse na podjęcie kroków skutecznie poprawiających sytuację w tym zakresie (wchodzący w życie w 2019 r. zakaz stosowania paliw stałych, ambitniejszy program wymiany pieców). Równoległa realizacja inwestycji drogowych zwiększających ruch samochodowy w mieście poważnie zagrozi skuteczności tych inicjatyw, doprowadzając do częściowej neutralizacji ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych przez wzrost emisji spalin pochodzących z ruchu samochodowego. Wspomnieć należy też o unikalnych wartościach przyrodniczych terenu, na którym planowany jest przebieg Trasy Pychowickiej. Jej realizacja w zakładanym kształcie doprowadzi do zniszczenia lasu łęgowego nad Wisłą oraz Jaskini Wiślanej, w której miejscu planowany jest węzeł drogowy.

3. Kwestie społeczne

Koncepcja III obwodnicy powstała w czasach, gdy gęstość zaludnienia w rejonie jej planowanego przebiegu była znacznie mniejsza niż obecnie. W chwili obecnej byłaby to wielopasmowa droga prowadząca przez stosunkowo gęsto zamieszkałe dzielnice (Borek Fałęcki, Łagiewniki, Ruczaj), przecinająca tkankę urbanistyczną i znacząco pogarszająca jakość życia w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Jedynie częściowo ograniczyłby tę uciążliwość rozważany wariant jej przebiegu w tunelu, gdyż znaczne odcinki drogi, w tym fragmenty zawierające skrzyżowania, i tak musiałyby przebiegać na powierzchni. Mieszkańcy Ruczaju i Pychowic zostaliby oddzieleni od terenów rekreacyjnych na Zakrzówku barierą w postaci wielopasmowej „miejskiej autostrady”.

4. Kwestie finansowe

Planowane Trasy Łagiewnicka, Pychowicka i Zwierzyniecka będą inwestycjami niezwykle kosztownymi, o kosztach idących w miliardy złotych, z czego sama Trasa Łagiewnika ma kosztować ponad 1,2 mld zł). Tymczasem Miasto Kraków, zadłużone z powodu nieprzemyślanych wydatków np. na infrastrukturę sportową, stoi przed poważnym finansowym wysiłkiem sfinansowania programu wymiany palenisk na paliwo stałe oraz działań osłonowych rekompensujących zwiększone koszty ogrzewania ponoszone przez osoby w gorszej sytuacji materialnej. Z uwagi na katastrofalny stan powietrza wydatki te powinny mieć absolutny priorytet. Podobny priorytet powinny mieć inwestycje w komunikację zbiorową, która będzie realną alternatywą dla korzystania z samochodów tylko w razie poprawy jej komfortu i zwiększenia częstotliwości połączeń. W tej sytuacji przeznaczenie kilku miliardów złotych na budowę tras pogarszających jakość powietrza, a ponadto o nader wątpliwej przydatności w świetle potrzeb komunikacyjnych miasta, jest jaskrawą niegospodarnością. Wydatki na ten cel ponoszone są już od kilku lat. Przykładowo, w rejonie przebiegu Trasy Łagiewnickiej Miasto Kraków przejęło już szereg nieruchomości, dokonując wyburzeń, co powoduje konieczność wypłaty odszkodowań obciążających budżet miasta. Wydatki te przyspieszyły od początku 2016 r., kiedy powołano spółkę celową dla budowy Trasy Łagiewnickiej. Wciąż jednak poniesiono jedynie nieznaczną część grożących miastu kosztów. Przed rozpoczęciem budowy dodatkowy koszt wycofania się z dalszej realizacji Trasy Łagiewnickiej i rozpoczęcia prac nad Trasą Zwierzyniecką powinien być znacznie niższy niż 1,2 mld zł, które miasto zamierza utopić w Trasie Łagiewnickiej. Trzeba jednak zauważyć, że koszt ten cały czas rośnie, a zatem im wcześniej władze Krakowa wycofają się z błędnej decyzji, tym mniejsze będą straty.

5. Konkluzja

Forsowana obecnie koncepcja III obwodnicy wydaje się bezrefleksyjnym kopiowaniem planów powstałych w latach 70-tych XX w., uzasadnionych głównie założeniem (negatywnie już zweryfikowanym przez upływ czasu), że indywidualna komunikacja samochodowa musi być podstawowym sposobem poruszania się na terenie miast, jak również czysto estetycznym efektem położenia kolejnych koncentrycznych obwodnic na planie miasta. Założenia te nie uwzględniają rzeczywistego rozwoju tkanki miejskiej od czasu powstania koncepcji III obwodnicy, jak również potrzeb zapewnienia zrównoważonego transportu oraz ochrony środowiska naturalnego. Ich realizacja w drugiej dekadzie XXI w. będzie powielaniem niezwykle kosztownego błędu, z którego większość miast Zachodniej Europy wycofała się już w latach 80-tych czy 90-tych XX w. Doprowadzi to do znaczącego pogorszenia jakości życia mieszkańców Krakowa wskutek pogorszenia stanu środowiska naturalnego i utrwalenia dominacji w mieście indywidualnej komunikacji samochodowej.

Nie jest jeszcze za późno na zasadniczą zmianę koncepcji III obwodnicy, rezygnację z budowy Trasy Łagiewnickiej i Pychowickiej i rozpoczęcie budowy od najbardziej potrzebnego odcinka Trasy Zwierzynieckiej z tunelem łączącego się z Mostem Zwierzynieckim. Skoncentrowanie się na Trasie Zwierzynieckiej umożliwiłoby szybsze niż w obecnie zakładanym scenariuszu odciążenie Alei Trzech Wieszczów, a także uchroniłoby miasto przed wydaniem co najmniej 1,2 mld zł na niepotrzebną Trasę Łagiewnicką. Ostateczną decyzję o budowie Trasy Pychowickiej i Trasy Łagiewnickiej można byłoby wtedy zresztą podjąć w przyszłości, po powstaniu Trasy Zwierzynieckiej, w zależności od istniejących wtedy, a nie prognozowanych obecnie warunków.

Wydaje się, że trudno liczyć na samodzielne wycofanie się z błędnej decyzji przez prezydenta Jacka Majchrowskiego czy wiceprezydenta Tadeusza Trzmiela, gdyż obaj są osobami głęboko przywiązanymi do anachronicznej wizji miasta podporządkowanego samochodom, a tezę o nieuchronnie rosnącym ruchu samochodowym traktują jako coś oczywistego. Rozstrzygającą rolę powinni jednak tu odegrać radni, którzy w uchwale kierunkowej z lutego 2016 r. zalecili prezydentowi podjęcie szeregu działań ograniczających szkodliwość Tras Łagiewnickiej i Pychowickiej. Niepodjęcie tych działań i pozostanie przy koncepcji wielopasmowej bezkolizyjnej „miejskiej autostrady” powinno doprowadzić do cofnięcia ich zgody na finansowanie budowy Trasy Łagiewnickiej. Optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby doprowadziło to do rezygnacji z tej trasy i przyspieszenia prac nad znacznie bardziej potrzebną Trasą Zwierzyniecką.

Marek Porzycki

23.9.2016